تشریح الزامات و مميزي داخلي ISO 9001:2015

قیمت : 7,950,000 ریال

هدف برگزاری: بررسی الزامات ویرایش جدید استاندارد مدیریت زیست محیطی و آشنایی با تکنیک های کاربردی ممیزی داخلی
محتوای دوره:
آشنایی با مفاهیم و تعاریف پایه ای سیستم مدیریت زیست محیطی
تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2015
آشنایی با رویکرد فرآیندی در طرح ریزی سیستم مدیریت زیست محیطی
آشنایی با اصول ممیزی سیستم های مدیریت بر اساس استاندارد ISO 19011:2011

مديريت مميزي و اصول آن
شناسایی و ثبت اهداف، گستره، برنامه، سوابق و ریسک يك مميزي
پايش و بازنگري يك برنامة مميزي بعنوان الزام جديد و بهبود دهندة فرآيند مميزي
اصول و مراحل برنامه ريزي مميزي
صلاحيت مميزين و ارتقاء صلاحيت مميزين
طراحي چك ليست هاي مميزي
اجراي مميزي، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي
 

گواهینامه صادره از: IMQ Academy

شرایط شرکت کنندگان:

منابع آموزشی:

پیش نیاز:

مدرس دوره: آقای مهندس مجید فيض آبادي فراهاني
سوابق مدرس:
8 سال سابقه مديريت در حوزه كيفيت و بهره وري در سازمان هاي توليدي و خدماتي
مدرس در حوزه سيستم هاي مديريت، بهره وري، ابزار هاي كيفيت(بيش از 100 دوره )
مشاور سيستم هاي مديريت كيفيت، مديريت زيست محيطي، مديريت ايمني و بهداشت، بهره وري در سازمان هاي معظم دولتي و خصوصي
مشاور مورد تائيد شركت نوسازي صنايع ايران در حوزه بهره وري و عارضه يابي